سنتز ساختمانهای جدید ارگانوسیلیکون

Synthesis of new organosilicon structures
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بلورچيان تبریزی

فارسی
نام: 
سید محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
داروسازی - شیمی
English
Name: 
Seyed Mohammad
Last Name: 
Bolourchian Tabrizi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

بلورچيان تبریزی

فارسی
نام: 
سید محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
داروسازی - شیمی
English
Name: 
Seyed Mohammad
Last Name: 
Bolourchian Tabrizi
Gender: 
M