بلورچيان تبریزی

فارسی
نام: 
سید محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
داروسازی - شیمی
English
Name: 
Seyed Mohammad
Last Name: 
Bolourchian Tabrizi
Gender: 
M