سامانه کنترل و نظارت برای مدیریت شبکه های توزیع انرژی

Native SCADA Systems for Energy Distribution Networks Management
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
35
سال: 
1400
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
نرم افزار و فناوری اطلاعات
ماهیت: 
توسعه ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رییسی اردلی

فارسی
نام: 
رسول
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
English
Name: 
Rasoul
Last Name: 
Raissi Ardali
Gender: 
M

شرکت ریزسازگان تکین

فارسی
نام: 
-
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
English
Name: 
-
Last Name: 
Riz Sazgan Takin Co, (Knowledge Enterprise)
Gender: 
Organization
همکاران: 
احمد رشید، سید عرفان یوسفیان و محمد لطیف نیا
English
Award: 
International-KIA
Session: 
35
Year: 
2022
Country: 
Iran
Field: 
Software & Information Technology
Category: 
Research & Development
Rank: 
third
Researcher(s): 

رییسی اردلی

فارسی
نام: 
رسول
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
English
Name: 
Rasoul
Last Name: 
Raissi Ardali
Gender: 
M

شرکت ریزسازگان تکین

فارسی
نام: 
-
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
English
Name: 
-
Last Name: 
Riz Sazgan Takin Co, (Knowledge Enterprise)
Gender: 
Organization
Collaborators: 
Ahmad Rashid, Mohammad Latifnia, seyed Erfan Yousefian