رییسی اردلی

فارسی
نام: 
رسول
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
English
Name: 
Rasoul
Last Name: 
Raissi Ardali
Gender: 
M