سامانه تبادل سیگنال راه آهن

Railway Domestic Signalling System
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
35
سال: 
1400
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شرکت صنایع الکترونیک ایران

فارسی
نام: 
صا ایران
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
IEI
Last Name: 
Iran Electronics Industries
Gender: 
Organization

الحسینی

فارسی
نام: 
سید محمد رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مدیریت اجرایی
English
Name: 
Seyed Mohammad Reza
Last Name: 
Alhoseini
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
35
Year: 
2022
Country: 
Iran
Field: 
computer
Category: 
Applied
Rank: 
third
Researcher(s): 

الحسینی

فارسی
نام: 
سید محمد رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مدیریت اجرایی
English
Name: 
Seyed Mohammad Reza
Last Name: 
Alhoseini
Gender: 
M