الحسینی

فارسی
نام: 
سید محمد رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مدیریت اجرایی
English
Name: 
Seyed Mohammad Reza
Last Name: 
Alhoseini
Gender: 
M