سامانه ارتباط یکپارچه

Integrated communication system
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

خانی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
فناوری اطلاعات
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Khani
Gender: 
M

حسینی

فارسی
نام: 
بهنام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Behnam
Last Name: 
Hossieni
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Information Technology
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

خانی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
فناوری اطلاعات
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Khani
Gender: 
M

حسینی

فارسی
نام: 
بهنام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Behnam
Last Name: 
Hossieni
Gender: 
M