ساختار روایی فیلمنامه داستانی

Narrative elements of anecdote screenplay
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

عبدالهیان

فارسی
نام: 
فائقه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
رشت
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Faegheh
Last Name: 
Abdollahiyan
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
20
Year: 
2018
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Art and Architecture
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

عبدالهیان

فارسی
نام: 
فائقه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
رشت
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Faegheh
Last Name: 
Abdollahiyan
Gender: 
F