رهیافتی بر مبانی حقوق زن در شاهنامه

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زبان و ادبیات فارسی
ماهیت: 
زبان و ادبیات فارسی
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

انوریان فرد

فارسی
نام: 
مبینا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
Mobina
Last Name: 
Anvarian
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Section: 
student
Country: 
iran
Rank: 
third