دستیابی به دانش فنی و تولید ارقام متحمل و مقاوم به بیماری جاروک لیموترش

Acquisition of Technical Knowledge and Production of Tolerant and Resistant Cultivars of Limes to Causal Agents of Witches’ Broom Disease
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
35
سال: 
1400
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

گل محمدی

فارسی
نام: 
مرتضی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
رامسر
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Morteza
Last Name: 
Gol mohammadi
Gender: 
M

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

فارسی
نام: 
-
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
-
Last Name: 
Agricultural Research Education and Extension Organization
Gender: 
Organization

موسسه تحقیقات علوم باغبانی

فارسی
نام: 
-
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
-
Last Name: 
Horticultural Science and Research Institute
Gender: 
Organization

پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

فارسی
نام: 
-
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
-
Last Name: 
Citrus and Subtropical Fruit Research Centre
Gender: 
Organization
همکاران: 
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشورمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
English
Award: 
International-KIA
Session: 
35
Year: 
2022
Country: 
Iran
Field: 
agriculture
Category: 
Applied
Rank: 
third
Researcher(s): 

گل محمدی

فارسی
نام: 
مرتضی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
رامسر
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Morteza
Last Name: 
Gol mohammadi
Gender: 
M

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

فارسی
نام: 
-
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
-
Last Name: 
Agricultural Research Education and Extension Organization
Gender: 
Organization

موسسه تحقیقات علوم باغبانی

فارسی
نام: 
-
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
-
Last Name: 
Horticultural Science and Research Institute
Gender: 
Organization

پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

فارسی
نام: 
-
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
-
Last Name: 
Citrus and Subtropical Fruit Research Centre
Gender: 
Organization
Collaborators: 
Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Centre, Shiraz; Agricultural Biotechnology