دستگاه سنجش فشردگی خاک

Soil compaction measuring device
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
17
سال: 
1394
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

لطیف التجار

فارسی
نام: 
نیما
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی پزشکی
گرایش: 
بیوالکتریک
English
Name: 
Nima
Last Name: 
Latifoltojar
Gender: 
M

سرائی

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Saraee
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
17
Year: 
2015
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources 
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

لطیف التجار

فارسی
نام: 
نیما
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی پزشکی
گرایش: 
بیوالکتریک
English
Name: 
Nima
Last Name: 
Latifoltojar
Gender: 
M

سرائی

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Saraee
Gender: 
M