لطیف التجار

فارسی
نام: 
نیما
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی پزشکی
گرایش: 
بیوالکتریک
English
Name: 
Nima
Last Name: 
Latifoltojar
Gender: 
M