تیلر باغی خودران

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی
ماهیت: 
کشاورزی
رتبه: 
دوم
برگزیده(ها): 

جدیدی داوودآبادی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان- انار
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Jadidi Davoodabadi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Agriculture
Category: 
Agriculture
Rank: 
second
Researcher(s): 

جدیدی داوودآبادی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان- انار
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Jadidi Davoodabadi
Gender: 
M