جدیدی داوودآبادی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان- انار
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Jadidi Davoodabadi
Gender: 
M