توموگرافی کامپیوتری با نوترون

Neutron computerized tomography
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1369
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مهندسی پزشکی 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
برش نگاری رایانه ای
برگزیده(ها): 

صادقی

فارسی
نام: 
احسان‌الله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
مهندسی هسته ای
English
Name: 
Ehsanollah
Last Name: 
Sadeghi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
4
Year: 
1991
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Biomedical engineering
Category: 
Research
Rank: 
Third
Keywords: 
Computerized Tomography
Researcher(s): 

صادقی

فارسی
نام: 
احسان‌الله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
مهندسی هسته ای
English
Name: 
Ehsanollah
Last Name: 
Sadeghi
Gender: 
M