توسعه مدل‌های انتقال جرم حاکم بر فرآیند جداسازی غشایی

Development of mass transfer models on membrane separation process
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی 
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شیرازیان

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Saeed
Last Name: 
Shirazian
Gender: 
M

رضا کاظمی

فارسی
نام: 
ماشااله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
سمنان
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Mashallah
Last Name: 
Rezakazemi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

شیرازیان

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
60
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Saeed
Last Name: 
Shirazian
Gender: 
M

رضا کاظمی

فارسی
نام: 
ماشااله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
سمنان
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Mashallah
Last Name: 
Rezakazemi
Gender: 
M