رضا کاظمی

فارسی
نام: 
ماشااله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
سمنان
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Mashallah
Last Name: 
Rezakazemi
Gender: 
M