تصویرسازی

Illustration
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

راقمی

فارسی
نام: 
مهشید
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
گرافیک
English
Name: 
Mahshid
Last Name: 
Raghemi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
15
Year: 
2013
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Art
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

راقمی

فارسی
نام: 
مهشید
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
گرافیک
English
Name: 
Mahshid
Last Name: 
Raghemi
Gender: 
F