تحلیل و آنالیز انشعابات سیستم های دینامیکی سه بعدی پیوسته و کاربرد آن در مهندسی کنترل

Analysis of three dimensional continues dynamical systems and their applications in control engineering.
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مختاری

فارسی
نام: 
فهیمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ریاضی کاربردی
English
Name: 
Fahimeh
Last Name: 
Mokhtari
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

مختاری

فارسی
نام: 
فهیمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ریاضی کاربردی
English
Name: 
Fahimeh
Last Name: 
Mokhtari
Gender: 
F