مختاری

فارسی
نام: 
فهیمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ریاضی کاربردی
English
Name: 
Fahimeh
Last Name: 
Mokhtari
Gender: 
F