تحقیق و توسعه ساختمانهای پوسته در ایران

Research and development of shell structures in Iran
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فرشاد

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی عمران
گرایش: 
مکانیک ساختمان
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Farshad
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

فرشاد

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی عمران
گرایش: 
مکانیک ساختمان
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Farshad
Gender: 
M