بررسی جهش های مربوط به بیماری فیبروز کیستی (CBAVD) در ایران

Investigating of mutations in Congenital Bilateral Absence of the Vas Deferens (CBAVD) in Iran
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1385
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

راد پور

فارسی
نام: 
رامین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
ژنتیک انسانی
English
Name: 
Ramin
Last Name: 
Radpour
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
8
Year: 
2006
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

راد پور

فارسی
نام: 
رامین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
ژنتیک انسانی
English
Name: 
Ramin
Last Name: 
Radpour
Gender: 
M