راد پور

فارسی
نام: 
رامین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
ژنتیک انسانی
English
Name: 
Ramin
Last Name: 
Radpour
Gender: 
M