بررسی تاثیر مصرف متعادل کودها و محلول پاشی در بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی

Study of the effect of balanced fertilization and foliar application on quality and quantity of agricultural products
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1380
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم کشاورزی
ماهیت: 
دانشجویی - کارشناسی ارشد
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

متشرع زاده

فارسی
نام: 
بابک
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی کشاورزی
English
Name: 
Babak
Last Name: 
Motesharezadeh
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
3
Year: 
2001
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Category: 
MSc student
Rank: 
Third
Researcher(s): 

متشرع زاده

فارسی
نام: 
بابک
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی کشاورزی
English
Name: 
Babak
Last Name: 
Motesharezadeh
Gender: 
M