متشرع زاده

فارسی
نام: 
بابک
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرج
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی کشاورزی
English
Name: 
Babak
Last Name: 
Motesharezadeh
Gender: 
M