بررسی و اجرای انتقال جنین گاو

Investigation and implementation embryo transfer in cattle
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی و منابع طبیعی
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فاضلی

فارسی
نام: 
محمد هاشم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
55
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
دامپزشکی
English
Name: 
Mohammad Hashem
Last Name: 
Fazeli
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

فاضلی

فارسی
نام: 
محمد هاشم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
55
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
دامپزشکی
English
Name: 
Mohammad Hashem
Last Name: 
Fazeli
Gender: 
M