فاضلی

فارسی
نام: 
محمد هاشم
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
55
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
دامپزشکی
English
Name: 
Mohammad Hashem
Last Name: 
Fazeli
Gender: 
M