با بال شوق

With wing of enthusiasm
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1390
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسماعیل یزدی

فارسی
نام: 
محمد رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ري
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Esmail Yazdi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
13
Year: 
2011
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Art
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

اسماعیل یزدی

فارسی
نام: 
محمد رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ري
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Esmail Yazdi
Gender: 
M