اسکلت خارجی غیرفعال برای کاهش مصرف انرژی و تاخیر خستگی در عضلات مفصل ران در هنگام دویدن

An unpowered exoskeleton for energy efficiency and fatigue delay in hip joint during running
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
نوآوری
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

نصیری

فارسی
نام: 
رضوان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
لنگرود
سهم مشارکت: 
55
English
Name: 
Rezvan
Last Name: 
Nasiri
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
20
Year: 
2018
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

نصیری

فارسی
نام: 
رضوان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
لنگرود
سهم مشارکت: 
55
English
Name: 
Rezvan
Last Name: 
Nasiri
Gender: 
M