ارایه فیلتر جدید مبتنی بر هوش محاسباتی برای بهسازی تصویر

Present a new computational intelligence filter for image enhancement
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
1
سال: 
1378
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
دانشجویی - دکتری
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فربیز

فارسی
نام: 
فرزام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Farzam
Last Name: 
Farbiz
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
1
Year: 
1999
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
PhD student
Rank: 
-
Researcher(s): 

فربیز

فارسی
نام: 
فرزام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Farzam
Last Name: 
Farbiz
Gender: 
M