فربیز

فارسی
نام: 
فرزام
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Farzam
Last Name: 
Farbiz
Gender: 
M