ابررسانایی، ترابرد اسپینی و اثرات توپولوژیکی در مواد دو بعدی

Superconductivity, spintronics, and topological effects in two-dimensional materials
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

قربان زاده مقدم

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
زنجان
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Ghorbanzadeh Moghaddam
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
20
Year: 
2018
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

قربان زاده مقدم

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
زنجان
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Ghorbanzadeh Moghaddam
Gender: 
M