آشکارساز قابل حمل ترکیبات شیمیایی ممنوعه برای ارتقای امنیت اجتماعی

A Hand-Held Detector of Contraband Chemicals for Promoting Social Security
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
35
سال: 
1400
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
شیمی
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

علی نوری

فارسی
نام: 
امیرحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Amir Hosein
Last Name: 
Ali Nouri
Gender: 
M

پژوهشگاه فضایی ایران

فارسی
نام: 
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
Last Name: 
Iranian Space Research Center
Gender: 
Organization

پژوهشکده مواد و انرژی

فارسی
نام: 
-
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
-
Last Name: 
Institute of Materials and Energy
Gender: 
Organization
همکاران: 
سعید حاجی علی گل، سید علیرضا قرشی، سعید اصغری، مهدی زمانی جوهرستانی، فضل اله حجتی، مجید مسجدی اصفهانی، حامد شیخ بهایی، کمال صادقیان، عبداله آزاد و سید مهدی نریمانی
English
Award: 
International-KIA
Session: 
35
Year: 
2022
Country: 
Iran
Field: 
chemistry
Category: 
Applied
Rank: 
second
Researcher(s): 

علی نوری

فارسی
نام: 
امیرحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Amir Hosein
Last Name: 
Ali Nouri
Gender: 
M

پژوهشکده مواد و انرژی

فارسی
نام: 
-
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
-
Last Name: 
Institute of Materials and Energy
Gender: 
Organization

پژوهشگاه فضایی ایران

فارسی
نام: 
-
جنسیت: 
حقوقی
نقش: 
مجری
English
Name: 
-
Last Name: 
Iranian Space Research Centre
Gender: 
Organization
Collaborators: 
Seyed Alireza Ghorashi, Saeed Hajialigol, Mehdi Zamani Joharestani, Saeed Asghari, Seyed Mehdi Narimani, Majid Masjedi Esfahani, Hamed Sheikhbahaei, Fazlollah Hojati, Kamal Sadeghian, Abdoll