علی نوری

فارسی
نام: 
امیرحسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Amir Hosein
Last Name: 
Ali Nouri
Gender: 
M