تحلیل و طراحی معماری‌های کارا با توان مصرفی پایین مبتنی بر شبکه تراشه

Design and analysis of high performance and low power computer architecture based on the nation of  Network-on-Chip (NOC)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
27
سال: 
1392
بخش رقابت: 
ایرانیان مقیم خارج
کشور: 
آمريکا
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

باقرزاده

فارسی
نام: 
نادر
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Nader
Last Name: 
Bagherzadeh
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
27
Year: 
2014
Section: 
Iranian residing aboard
Country: 
USA
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

باقرزاده

فارسی
نام: 
نادر
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Nader
Last Name: 
Bagherzadeh
Gender: 
M