کشف و تعریف یک گونه جدید به نام ترانسفرین ایران

Detection and definition of a new transferrin variant from Iran
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1369
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 علوم زیستی
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

دانشور فرهود

فارسی
نام: 
داریوش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
پزشکی
گرایش: 
ژنتیک انسانی
English
Name: 
Dariush
Last Name: 
Daneshvar Farhoud
Gender: 
M

دانشمند

فارسی
نام: 
پروانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
25
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
ایمونولوژی پزشکی
English
Name: 
Parvaneh
Last Name: 
Daneshmand
Gender: 
F
English
Award: 
International-KIA
Session: 
4
Year: 
1991
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

دانشور فرهود

فارسی
نام: 
داریوش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
پزشکی
گرایش: 
ژنتیک انسانی
English
Name: 
Dariush
Last Name: 
Daneshvar Farhoud
Gender: 
M

دانشمند

فارسی
نام: 
پروانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
25
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
ایمونولوژی پزشکی
English
Name: 
Parvaneh
Last Name: 
Daneshmand
Gender: 
F