دانشمند

فارسی
نام: 
پروانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
25
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
ایمونولوژی پزشکی
English
Name: 
Parvaneh
Last Name: 
Daneshmand
Gender: 
F