یوسف بیگی

فارسی
نام: 
طه
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
2
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
taha
Last Name: 
yousefi
Gender: 
M