یوسفی

فارسی
نام: 
شاهین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
راه آهن/ماشین های ریلی
English
Name: 
shahin
Last Name: 
Yousefi
Gender: 
M