گنجه

فارسی
نام: 
اسماعیل
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Esmail
Last Name: 
Ganjeh
Gender: 
M