گلستانی پور

فارسی
نام: 
مسعود
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Massod
Last Name: 
Golestani pour
Gender: 
M