کشاورز هدایتی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
بومهن
سهم مشارکت: 
80
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Keshavarz Hedayati
Gender: 
M