کریمی

فارسی
نام: 
رامتین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
سمنان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
ریاضی
English
Name: 
Ramtin
Last Name: 
Karimi
Gender: 
M