کاظم زاده

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
9
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
reza
Last Name: 
kazem zadeh
Gender: 
M