کاظمی

فارسی
نام: 
کیمیا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Kimia
Last Name: 
Kazemi
Gender: 
F