واقف

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خراسان رضوی- مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
mahdi
Last Name: 
Vaghef
Gender: 
M