هدایت

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع هواپیمایی ایران
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Hedayat
Gender: 
M