نیکبخت

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
ali
Last Name: 
nikbakht
Gender: 
M