نواری

فارسی
نام: 
راضیه
جنسیت: 
زن
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
raziyeh
Last Name: 
navari
Gender: 
F