نمازی

فارسی
نام: 
مهندس مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
mostafa
Last Name: 
Namazi
Gender: 
M